ข้อมูลนักวิจัย : กาญจนา ดาวเด่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Development of Agricultural Spraying Drones Prototype for Coconut Beetle Weevil Control
ปีที่จัดทำ : 2564
ผู้จัดทำ : กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Nat. Volatiles & Essent. Oils, 2021; 8(5) ปี (2021)
วันที่ตีพิมพ์ : 2021
หน้าที่ : 8322-8332
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1.00
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
Coconut is an important cash crop of the southern provinces and coastal areas of Thailand, with an area of more than 160,000 hectares and an increase of 85% every year. The total annual output is more than 500,000 tons for domestic consumption, and almost half exported. Part a decade, the coconut growers have suffered from quantity and quality yields decrease. Some coconut trees are destroyed and eventually die by insect pests, especially coconut rhinoceros beetle, black-headed caterpillar and hispine weevils. The difficulty of preventing and eliminating is the nature of the tall coconut plants. The level of wind speed in the coastal areas affects high labour costs. The chemical applied quantities and the risk of the chemical hazards that impact health costs. This research develops the agricultural spraying drones’ prototype for coconut beetle weevil control by spraying directly to the coconut shoots, mainly focusing on the development of spraying systems to get closer to the tops of the coconuts and cover the leaves area as much as possible. The methods mentioned above aimed to reduce the wastage of chemicals and nutrients sprayed where conventional manual labour methods cannot reach a critical part of the coconut shoot, the coconut Inflorescence, which will develop into a part of the coconut fruit. The results research developed drone based on the idea the real-time video data in combination with high-quality IP cameras to determine the location of the coconut Inflorescence, installed a 6-arm, 12-propeller, with not over 40 litres load capacity, four high-pressure pumps, 8-nozzles. The research team designed the autopilot system, allowing the drone to learn and recognize its operation in an identical area. The resulting test showed that it can spray 4.5-5.2 litres of water/min, spray radius width 0.5–1.2 meters in the case of fixed spraying and 6.5-8 meters wide spray in case of general spraying. An anti-collision system works all the time precisely on a battery 14S size 22,000 mAh. This prototype can spray up to 13-18 rais (2.08-2.88 hectares), fly continuously for 22 minutes in the case of using a single battery, and when compared to spraying using conventional drones. It found that this innovation saved 20-25% of the chemicals applied
หมายเหตุ :
Kanchana Daoden, Thanawat Sornnen, Tanachai Pankasemsuk, Pawerasak Phaphuangwittayakal, Sureeporn Sringam, and Supanat Nicrotha. (2021). Development of Agricultural Spraying Drones Prototype for Coconut Beetle Weevil Control. Nat. Volatiles & Essent. Oils, 8(5), 8322-8332.

เอกสารประกอบ