ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ผลสำเร็จ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2551 การพัฒนาระบบบำรุงรักษาและระบบการจัด... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 Fabrication and mechanical properti... ผศ. ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ ScienceDiect
2551 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้... รศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
2551 การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แปร... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ”
2551 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สำ... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ”
2551 วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดย... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2551 Protable field prototype for electr... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
2552 วิธีการแก้ปัญหาการจัดตารางงานด้วยโป... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานทางวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT)
2552 การแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดย... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2552 เครื่องผ่าไม้ไผ่ ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ การประชุมวิชาการสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 วันที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี
2552 ผลของความร้อนจากแผ่นความร้อนแบบขดลว... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุตรดิตถ์
2552 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
2552 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม... ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 5
2552 ชุดลดพลังงานในเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระ... ผศ. ดร.ชัชพล เกษวิริยะกิจ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 5
2552 Design of EGG s Web Services with L... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) BMEiCON 2009
2562 Small survey vehicle used android o... อ.ธนวัฒน์ สอนเณร ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Journal of Critical reviews Volume 6 issue 6
2562 The development of automatic peelin... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ 30 th International Invention, Innovation & Techonology Exhibition (ITEX 2019). Kuala Lumpur, Malaysia.
2562 The development of Hybrid Drying Ov... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ 30 th International Invention, Innovation & Techonology Exhibition (ITEX 2019). Kuala Lumpur, Malaysia.
2562 Applied Contingency Table with Qual... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Psychosocial Rehabilitation
2562 Accidental risk during work in medi... ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International research forum on science, Technology and innovation for sustainable development
2562 Information system to support disas... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International research forum on science, Technology and innovation for sustainable development
2562 Borderless museum ดร.สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International scientific-practical conference “Graphic design: traditions and innovations
2562 การพัฒนาระบบควบคุม ความเข้มข้นน้ำแป... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2562 การขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีด้วย ต้นท... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3
2562 การกำหนดตัวแบบอัตราขนส่งสินค้า ผลิต... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ Thai VCML