ข้อมูลนักวิจัย : อิสริยพร หลวงหาญ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีด้วย ต้นทุนต่ำที่สุดไปยังกัมพูชา กรณีศึกษา โรงงานผลิตนมยูเอชที
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค.-ก.ย. 62
หน้าที่ : 237-246
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบจำลองการขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีด้วยรถบรรทุก เพื่อการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาด้วยต้นทุนต่ำที่สุด งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจำลองทางคณติศาสตร์และวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบการขนส่งสินค้า 3 วิธี คือ วิธีปัจจุบัน วิธีผ่านคลังสินค้า และวิธีโดยตรง ผลการวิจัย พบว่า การขนสินค้าวิธีปัจจุบัน (method 1) มีต้นทุนการขนส่งสินค้า 56,500.00 บาทต่อเที่ยว การขนส่งสินค้า วิธีผ่านคลังสินค้า (method 2) มีต้นทุนการขนส่งสินค้า 47,545.00 บาทต่อเที่ยว และ การขนสินค้าวิธีโดยตรง (method 3) มีต้นทุนการขนส่งสินค้า 31,590.00 บาทต่อเที่ยว สรปุไดว้า่ การขนส่งสินค้าที่มีต้นทุนต่ำที่สุด คือ การขนส่งสินค้าด้วยวิธีโดยตรง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายกว่าวิธีปัจจุบัน 44.09% ส่วนารขนส่งสินค้าวิธีผ่านคลังสินค้ามีค่าใช้จ่าย ต่ำกว่าวิธีปัจจุบัน 33.56%
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 1
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=481