ข้อมูลนักวิจัย : ภานุวัฒน์ ขันจา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Design of EGG s Web Services with Low Power RF Module for MSMC
ปีที่จัดทำ : 2552
ผู้จัดทำ : ภานุวัฒน์ ขันจา ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) BMEiCON 2009 ปี (2552)
วันที่ตีพิมพ์ : 13-14 ส.ค. 52
หน้าที่ : -
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ