ข้อมูลนักวิจัย : พิทักษ์ คล้ายชม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบควบคุม ความเข้มข้นน้ำแป้งอัตโนมัติในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : ม.ค. - มิ.ย. 62
หน้าที่ : 38-45
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
ปัจจุบันการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของน้ำแป้งในโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังยังใช้แรงงานคนตักน้ำแป้งที่ผ่าน การเหวี่ยงแยกขึ้นมา จากนั้นนําไฮโดรมิเตอร์วัดค่าความถ่วงจําเพาะจุ่มลงไปเพื่อตรวจสอบค่าความเข้มข้นของน้ำแป้งซึ่ง กระบวนการนี้ทําให้การทํางานล่าช้า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการวัดค่าความเข้มข้นของน้ำแป้ง โดยสร้าง แบบจําลองถังน้ำแป้งขึ้นมา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการวัดค่าความเข้มข้นของน้ำแป้ง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้สมการถดถอยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถ่วงจําเพาะและค่าการ นําไฟฟ้าของน้ำแป้ง จากนั้นหาประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) ของความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถ่วงจําเพาะและค่าการนําไฟฟ้าของน้ำแป้งมีค่าเท่ากับ 2.18 โบเม ซึ่งสามารถนําไป ประยุกต์ใช้กับการวัดความเข้มข้นน้ำแป้งในโรงงานอุตสาหกรรมได้

คําสําคัญ : อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง, ความเข้มข้นของน้ำแป้ง, ระบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 2
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=837

ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อภิศักดิ์ พรมฝาย

เอกสารประกอบ