ข้อมูลนักวิจัย : สิทธินันท์ ทองศิริ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบบำรุงรักษาและระบบการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : พ.ค.-ส.ค. 51
หน้าที่ : 41-45
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ