ข้อมูลนักวิจัย : ธนวัฒน์ สอนเณร

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Small survey vehicle used android operating system control
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ธนวัฒน์ สอนเณร ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Journal of Critical reviews Volume 6 issue 6 ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 2562
หน้าที่ : 225-228
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1.0
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
This paper used a survey design, small ground control systems on mobile devices. To facilitate the live environment, and can be controlled remotely through the operating system Android in case the user cannot access the survey area. Work on the pictures to conform to the presentation live and face recognition. The angle of the camera is pointing in the same direction. Making it easy to use, uncomplicated. The recorded images can save the image or facial recognition will have to take up space on the memory card will be the management of Raspberry Pi. The ground survey vehicle driven by a control system on mobile devices. This system is controlled by Android works with L298n, ESP8266 in the camera is used in two modes, a live performance by auto. In this mode, the environment around the vehicle. This mode is automatically enabled after a small survey vehicle ground control systems on mobile devices. Another mode is the face recognition function more like a person in front of the camera will be able to make precise and accurate face recognition. And also can control the rotation angle camera to display a live image and face recognition accuracy and independence.
Keywords— Small survey vehicle, Face recognition, Android operation
หมายเหตุ :
SCOPUS
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100920227&tip=sid&clean=0

เอกสารประกอบ