ข้อมูลนักวิจัย : อดุลย์ พุกอินทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
ปีที่จัดทำ : 2552
ผู้จัดทำ : อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี (2552)
วันที่ตีพิมพ์ : 2552
หน้าที่ : 14-19
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.125
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ