ข้อมูลนักวิจัย : สันติ บุญทัศนกุล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Borderless museum
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International scientific-practical conference “Graphic design: traditions and innovations ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 26-27 Sep 2019
หน้าที่ : 26-29
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
ANNOTATION : Interactive multimedia combined with virtual reality (VR) and Augmented Reality (AR) have been applied with digital museum to attract tourists and make it lively so that visitors can see and learn as if they are really into the real situations. Besides, high-speed internet and soft-ware applications made tourism world more affordable than ever before. It is the starting point of “borderless museum". The article discusses the main features of the "museum without borders” and gives an example of using VR and AR technologies to create ThamLuang cave tourism in interactive multimedia.
KEYWORDS: museum, virtual reality, augmented reality, interactive multimedia, cave tourism.
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ

# ชื่อเอกสาร
1 Borderless museum