ข้อมูลนักวิจัย : ธนัตถา กรพิทักษ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Accidental risk during work in medium factory : case study S. Arun concrete limited partnership
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International research forum on science, Technology and innovation for sustainable development ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 5-6 Nov 2019
หน้าที่ : 137
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
The purpose of this research was to study the problems of accidental risk during work to
reduce accidents in the operation of staff workers of a concrete factory in Uttaradit, the northern of Thailand. This study focuses on the work behavior that is prone to accidents including determining measures to prevent hazards in the operation of the organization.
The research sample groups are 100 people at the operation level, which the researcher used the behavioral risk assessment of accidents and collecting data for statistical analysis of accidents. In summary, the study found that out of a population of l00 workers, there are faced frequent accidental risk conditions more than 90% on average. The percentage of using protective equipment or safety equipment, machinery proper use, and compliance work safety regulations of the workers is slightly low. It is interesting when we focus on safety equipment during working. The clearly illustrates that most of the workers are occasionally used protected equipment (higher than fifty on average), except when they operate with the noisy machine and hazardous chemicals. They will pay attention to wear the ears plug and aprons every time with a higher percentage than other types of work. These personal behaviors caused a loss of opportunity, time, productivity, and profits of the company. Moreover, waste time, health, and income of the them as well.
Thus, the researchers consider SS activities to improve the safety level together with
decrease the number of accidental risk during work. These activities are not complicated and easy to understand but require cooperation in the organization to accomplish it. 5S is one of the quality control methods that improve employees' work by themselves follows the principles of sorting out-separating, organizing-convenience, cleaning-maintenance, standardization, and discipline-sustain in their workplace.5S is a fundamental factor to improve work quality and productivity because the Operation of this activity trust and focuses or a continue human resource developed their organization. After applying these schemes, accompanied by the practice of a concrete factory, the rate of accidental risks dramatically reduces.
Keywords: Accidental risk, 5S activity, Safety management, enterprise, Workplace accident, Construction
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
ชัชพล เกษวิริยะกิจ

เอกสารประกอบ