ข้อมูลนักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : The development of Hybrid Drying Oven for Wood Teak
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : 30 th International Invention, Innovation & Techonology Exhibition (ITEX 2019). Kuala Lumpur, Malaysia. ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 2-4 พ.ค. 62
หน้าที่ : -
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1.0
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
งานสร้างสรรค์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับนานาชาติ (ITEX 2019 Silver Medel)

ผู้ร่วมผลงาน
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง

เอกสารประกอบ

# ชื่อเอกสาร
1 The development of Hybrid Drying Oven for Wood Teak