ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ผลสำเร็จ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2561 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมใน... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
2561 การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารคุณค่าใน... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ
2561 การกำหนดตัวแบบอัตราค่าขนส่งสินค้าผล... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องการประชุม สัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัด การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561 การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของผลิตภัณ... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3
2561 การเปรียบเทียบธาตุผสมและคุณสมบัติเช... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561
2561 การพัฒนาเครื่องกรอด้ายแบบดรัมสำหรับ... ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อก... อ.สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2561 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกร... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับ 2
2561 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาถลุงสินแร่เหล... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2561 การระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้สัญญา... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
2561 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวตรวจจับตำแห... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
2561 การหาค่าระดับความเอียงที่เหมาะสมที่... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า
2561 การพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันแบบประหยัด... ผศ. ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
2561 ออกแบบของที่ระลึกจากเปลือกเม็ดมะม่ว... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย รำไพพรรณีครั้งที่ 12
2561 การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับบรรจุภัณ... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2561 การออกแบบบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าไหมแบร... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจกชาวไท... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การศึกษาการวิเคราะห์ความเพี้ยนของวง... ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2561 การพัฒนาระบบการพยากรณ์ผลผลิตทุเรียน... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2561 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำขนานกับตัวต... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
2561 การเสริมสร้างกำลังอาคารคอนกรีต เสริ... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
2561 แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ งานมหกรรมการแสดงผลงาน ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับชาติ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน อุดมศึกษา ครั้งที่ 3
2561 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุ... ผศ. ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ (ICON TECH) ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2561 การพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบส... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2561 ปัญหาการพังทลายของตลิ่งลำน้ำสวดและแ... รศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์