ข้อมูลนักวิจัย : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต์ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค.-ธ.ค. 2561
หน้าที่ : ก.ค.-ธ.ค. 61
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 2

ลิงค์บทความ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/111197/111257