ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : บทความวิจัยระดับชาติ)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 การจำแนกระดับความสุกทุเรียนพันธุ์หล... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
2560 การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่า... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
2560 การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอน... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก ก... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 การศึกษาแนวทางการสร้างลวดลายผ้าตีนจ... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสา... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2560 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิ... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2561 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
2561 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมใน... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
2561 การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของผลิตภัณ... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3
2561 การพัฒนาเครื่องกรอด้ายแบบดรัมสำหรับ... ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกร... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับ 2
2561 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาถลุงสินแร่เหล... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2561 การระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้สัญญา... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
2561 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวตรวจจับตำแห... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
2561 การออกแบบบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าไหมแบร... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจกชาวไท... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การจำลองรูปแบบการจัดเรียงตัวของตอซั... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2551 การตรวจสัญญาณอีซีจีบนพีดีเอ ด้วยวิธ... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเนคเทคปีที่ 8
2551 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลสัญญาณชีพหลายช... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสมาคมการแพทย์ไทยปีที่ 7
2551 ระบบประมวลผลสัญญาณอีพีจีเพื่อดูแลผู... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสมาคมการแพทย์ไทยปีที่ 7
2551 วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดย... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2551 การควบคุมความเหมาะสมของระบบติดตามดว... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสาร NECTEC Technical Journal
2551 การหาค่าความเหมาะสมของตัวแปรในระบบต... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสาร Biomedical Engineering International Conference
2551 A New Type of the VLE High Voltage... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ IEEE