ข้อมูลนักวิจัย : พงษ์ธร วิจิตรกูล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การจำลองรูปแบบการจัดเรียงตัวของตอซังข้าวที่มีผลต่อความรุนแรงของไฟ
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค.-ธ.ค. 2561
หน้าที่ : 155-168
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 1

ลิงค์บทความ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/163492