ข้อมูลนักวิจัย : อดุลย์ พุกอินทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดยใช้เจนเนติกอัลกอริทึก
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : ม.ค. – ธ.ค. 51
หน้าที่ : 75
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
อ.สารัลย์ กระจง
ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์

เอกสารประกอบ