ข้อมูลนักวิจัย : ภานุวัฒน์ ขันจา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การตรวจสัญญาณอีซีจีบนพีดีเอ ด้วยวิธีประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการเนคเทคปีที่ 8 ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค. 51- ต.ค. 51
หน้าที่ : 218-224
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ