ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2562 Accidental risk during work in medi... ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International research forum on science, Technology and innovation for sustainable development
2562 Information system to support disas... ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International research forum on science, Technology and innovation for sustainable development
2562 Borderless museum ดร.สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International scientific-practical conference “Graphic design: traditions and innovations
2562 การพัฒนาระบบควบคุม ความเข้มข้นน้ำแป... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2562 การขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีด้วย ต้นท... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3
2562 การกำหนดตัวแบบอัตราขนส่งสินค้า ผลิต... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ Thai VCML
2562 การศึกษาคุณลักษณะและการเลือกใช้กิจก... ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. Volume 20 issue 2
2562 Redesign Procedure for Two-Stage CM... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019)
2562 A 1.5 V, 50 nA, 100 Hz, 73 dB-DR, S... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019)
2562 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในกลไกต... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
2562 สมรรถนะของระบบการอบแห้งข้าวแต๋น โดย... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
2562 การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเ... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
2562 การแก้ปัญหาการหาขนาดที่เหมาะสมของกา... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2562 ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและ... ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
2562 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจำหน่าย ผลิตภ... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 การเปรียบเทียบการวางแผนงานแบบทำซ้ำก... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา แห่งชาติครั้งที่ 24
2562 การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive society”
2562 การศึกษาความต้องการและปัจจัยที่มีผล... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive society”
2562 การออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่ง และบรร... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive society”
2562 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเส้นก๋วยเตี๋ยว... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมสัมนาวิชาการรูปแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
2562 การสร้างเครื่องอัดขยะโดยอาศัยกระบวน... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive society”
2562 การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนบุคคลตามพัน... อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
2562 การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการง... ดร.รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสต์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม
2562 การพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเหล... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)
2562 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผ้... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019)