ข้อมูลนักวิจัย : อดุลย์ พุกอินทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบธาตุผสมระหว่างเหล็กน้ำพี้ และแร่เหล็กที่พบในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : เม.ย. - มิ.ย. 63
หน้าที่ : 190-197
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การวิจัยนี้ได้ทำการสืบค้นแหล่งแร่ที่พบในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ แหล่งแร่เหล็กน้ำพี้ แหล่งแร่เหล็กบ้านเขาเหล็ก และแหล่งแร่ เหล็กบ้านปางวุ้น จากการวิเคราะห์ค่าปริมาณร้อยละของเหล็ก (Fe) พบว่า แร่เหล็กน้ำพี้มี Fe เท่ากับ 68.40 แร่ เหล็กบ้านเขาเหล็กมี Fe เท่ากับ 67.01 และแร่เหล็กบ้านปางวุ้นมี Fe เท่ากับ 57.24 โดยทั้ง 3 แหล่ง เป็นแร่เหล็กชนิดฮีมาไทต์ (Hematite) จากการนำแร่ที่ขุดได้มาย่อยแร่ และถลุง โดยใช้เตาแบบผสมผสานวิธีการแบบโบราณ ขึ้นรูปแท่งด้วยการตีขึ้นรูป พบว่า เหล็กน้ำพี้ได้ปริมาณเหล็กจำนวน 1,300 กรัม เหล็กบ้านเขาเหล็กได้ปริ มาณเหล็กจำนวน 773 กรัม และเหล็กบ้านปางวุ้นได้ปริมาณเหล็กจำนวน 873 กรัม จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุผสม พบว่า แร่ เหล็กน้ำพี้มีปริมาณร้อยละ Cu และ W มากที่สุด เท่ากับ 0.675 และ 3.19 ตามลำดับ แร่เหล็กบ้านปางวุ้นมีปริมาณร้ อยละของ C และ Mn มากที่สุด เท่ากับ 1.8 และ 0.130 ตามลำดับ และแร่ เหล็กบ้านเขาเหล็กมีปริมาณร้อยละของ Fe มากที่สุด เท่ากับ 96.46 โดยแร่เหล็กทั้ง 3 แหล่ง สามารถที่จะนำมาถลุงและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ และมีคุณสมบัติเทียบกับเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกับเหล็กทั่วไป

คำสำคัญ : แร่เหล็กน้ำพี้, แร่เหล็กบ้านเขาเหล็ก, แร่เหล็กบ้านปางวุ้น, เตาถลุงแบบผสมผสาน, เตาถลุงแร่, ปริมาณธาตุผสมในเหล็กน้ำพี้
หมายเหตุ :
อดุลย์ พุกอินทร์. (2563). การเปรียบเทียบธาตุผสมระหว่างเหล็กน้ำพี้ และแร่เหล็กที่พบในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 31(2), 190-197.

เอกสารประกอบ