ข้อมูลนักวิจัย : อดุลย์ พุกอินทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การแก้ปัญหาการหาขนาดที่เหมาะสมของการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพยากรณ์ความต้องการใช้แร่เหล็กน้ำพี้เพื่อถลุงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ำพี้
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค.- ธ.ค. 62
หน้าที่ : 166-174
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การวิจัยนี้ได้นำปัญหาการผลิผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาเหล็กน้ำพี้ ซึ่งในปัจจุบัน มีการจำหน่ายในศูนย์กระจายสินค้าในพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มีการวางแผนในการสั่งผลิตในขนาดที่เหมาะสม และไม่มีการพยากรณ์วัตถุดิบ และรายได้ที่จะเกิดขึ้นในศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้นำปัญหาการสั่งผลิตดาบ พระชรรค์ และมีดเหล็กน้ำพี้ นำออกมาแบบสมการเชิงเส้นเพื่อพยากรณ์วัตถุดิบแร่เหล็กน้ำพี้ที่เป็นวัตถุดิบที่จะต้องมีการขุดแร่เพื่อถลุงนำเหล็กมาใช้ผลการวิจัย พบว่า เมื่อมีกาวางแผนความต้องการการสั่งผลิตการหาขนาดที่เหมาะสม สามารถจำลองการสั่งผลิตภัณฑ์แต่ละขนาดของดาบ พระขรรค์ และมีเหล็กน้ำพี้ ตั้งแต่ 3 นิ้ว ถึง 29 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายและผลกำไรมากที่สุดคือ 3 นิ้ว มีผลกำไรเท่ากับ 58,110 บาท รองลงมา คือผลิตภัณฑ์ขนาด 5 นิ้ว มีผลกำไรเท่ากับ 48,561 บาท จึงทำให้กลุ่มมาผลิต และนำผลผลิตของกลุ่มดังกล่าวมาพยากรณ์ ความต้องการใช้แร่เหล็กน้ำให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ำพี้ พบว่า ความต้อการใช้แร่เหล็กทั้งหมดจากการพยากรณ์ 9 เดือน เท่ากับ 7,264.017 กิโลกรัม และนำมาใช้เป็นแนวทาง เป็นแนวทางการใช้แร่เหล็กในปี 2561 ในแต่ละเดือนมีค่า Gap
น้อยกว่าร้อยละ 22 ต่ำสุดร้อยละ 3.810 งานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดี
คำสำคัญ: แร่เหล็กน้ำพี้การหาขนาดที่เหมาะสมของของลิตภัณฑ์น้ำพี้ ดาบน้ำพี้ พระขรรค์น้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 2
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=697

เอกสารประกอบ