ข้อมูลนักวิจัย : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : สมรรถนะของระบบการอบแห้งข้าวแต๋น โดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนแบบผสมผสาน
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : ม.ค.- มิ.ย. 62
หน้าที่ : 27-38
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตข้าวแต๋น ที่สําคัญคือการทําให้แห้ง เมื่อข้าวเหนียวขึ้นรูปแล้ว หากไม่ทําให้แห้งจะเกิดการเน่าเสียได้ การตากแดดต้องอาศัยธรรมชาติ แม้ต้นทุนตํ่ามากแต่ก็ควบคุมสภาวะได้ยาก หากใช้โรงอบด้วยพลังแสงอาทิตย์ หากท้องฟ้าครึ้มก็ไม่สามารถอบตากได้ แต่การใช้เตาอบก็มีต้นทุนสูงจากค่าก๊าซ เชื้อเพลิง ในงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาระบบการอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้แหล่งความร้อนแบบผสมผสานระหว่าง แสงอาทิตย์ และชีวมวล โดยดําเนินการออกแบบและทดสอบเครื่องอบร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิต ข้าวแต๋นของห้างหุ้นส่วนสามัญข้าวแต๋นทวีพรรณคือ เจ้าของกิจการ หัวหน้าฝ่ายผลิต และช่างซ่อมบํารุง การทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวแต๋นใช้หลักการออกแบบการทดลองแบบ Central Composite design โดยมีตัวแปรต้นคือ ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในโดม ผลการทดสอบพบว่า ความชื้นสัมพัทธ์ที่ให้ดลมหยุดทํางานคือ 35 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิสําหรับเริ่มจุดเตาคือ 45 องศาเซลเซียส ใช้เวลาการอบแห้ง 1,320 นาที ความชื้นผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์คือ ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง ต้นทุนคงที่ 670,000 บาท และต้นทุนผันแปร 167 บาท ต่อรอบการผลิตข้าวแต๋นครั้งละ 2,000 กิโลกรัม โดยเครื่องอบแห้งและสภาวะในการทดสอบที่ได้สามารถนําไปใช้เพื่อการผลิตข้าวแต๋นให้มีคุณภาพและช่วย ลดต้นทุนการผลิตได้
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 2
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=510