ข้อมูลนักวิจัย : ปกรณ์ เข็มมงคล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมในบริบทของประเทศไทย
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : พ.ค. - ส.ค. 62
หน้าที่ : 23-30
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดเกี่ยวกับระดับการส่วนร่วมโดยการทบทวนวรรณกรรม และพัฒนากรอบการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมในบริบทของประเทศไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ยากต่อการทำความเข้าใจ และไม่ส่งเสริมให้ประชาสังคมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอย่างแท้จริง เมื่อเปรียบเทียบกิกรรมที่ดำเนินการในกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน กับกรอบแนวคิดการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาสังคมที่แบ่งระดับการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 6 ระดับ พบ 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1) ขั้นตอนกำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อกาวางและจัดทำผังเมืองรวมนั้น พบว่าภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในระดับไม่มีส่วนร่วม ซึ่งตามแนวคิดการมีส่วนร่วมที่ใช้ในการเปรียบเทียบในการศึกษานี้ เสนอแนะว่าควรจะอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (inform) 2) ขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับการปรึกษาหารือ ทางเดียว (Consult) หากแต่ตามข้อเสนอแนะ เสนอให้อยู่ในระดับที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท (Involve) และ 3) ขั้นตอนปิดประกาศ 90 วันและพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย อยู่ในระดับของการปรึกษาหารือทางเดียว ในขณะที่ตามข้อเสนอแนะเสนอให้อยู่ในระดับของการสร้างความร่วมมือ (Collaborate)
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม, ระดับการมีส่วนร่วม
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 2
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=463

เอกสารประกอบ