ข้อมูลนักวิจัย : อดุลย์ พุกอินทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค. - ธ.ค. 62
หน้าที่ : 121-133
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การวิจัยนี้ได้ทําการสืบค้นแหล่งแร่นํ้าพี้ที่พบในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และแหล่งแร่เหล็ก ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้มีการสํารวจ การขุดแร่ แร่ที่ได้นําทดสอบค่าปริมาณ ร้อยละของเหล็ก (Fe) ทางเคมี พบว่า แร่เหล็กนํ้าพี้มีธาตุเหล็ก (Fe) เท่ากับ 68.40 แร่เหล็ก ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคานมีธาตุเหล็ก (Fe) เท่ากับ 67.10 โดยการนําแร่ที่ขุดได้มาย่อยแร่ และการถลุง โดยใช้เตาแบบผสมผสานวิธีการแบบโบราณ และขึ้นรูปแท่งโดยวิธีการตีขึ้นรูป พบว่า นํ้าหนักที่ได้จากการขึ้นรูปของเหล็กนํ้าพี้เท่ากับ 0.95 กิโลกรัม เหล็กตําบลบุฮม อําเภอ เชียงคาน มีนํ้าหนัก 1.4 กิโลกรัม ชิ้นทดสอบของเหล็กทั้ง 2 แหล่งนํามาวิเคราะห์ปริมาณธาตุ ผสม พบว่า ค่าปริมาณธาตุคาร์บอน (C) ของเหล็กนํ้าพี้มีร้อยละ 0.0358 เหล็กตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน มีค่าคาร์บอนร้อยละ 0.0178 ที่ไม่ต่างกันมาก ส่วนค่าปริมาณซิลิคอน (Si) ธาตุแมงกานีส (Mn) ธาตุโครเมียม (Cr) และธาตุทองแดง (Cu) ของเหล็กนํ้าพี้ที่มีมากกว่าเหล็ก ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน การวิจัยจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 2
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=510

เอกสารประกอบ