ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2562 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิ... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2561 การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของกลุ... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สถาวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 การพัฒนาเครื่องมือตัดคุณภาพจากเหล็ก... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานและแสงอาทิต... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์พลา... ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 การพัฒนาและเสริมทักษะความรู้ในการสร... อ.วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอ... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการแปรรูปมันสับปะหลัง บ้านค้างป... อ.รัฐพล ดุลยะลา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 การบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอ... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเครื่องมื... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการจัดการถ่ายทอดความรู้และเทคโน... อ.ยสินทินี เอมหยวก ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการการยืดอายุผลิตภัณฑ์ใส้อั๋วสม... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการพัฒนาระบบนำเที่ยวเสมือนจริงแ... อ.วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2561 โครงการสังเคราะห์การพัฒนาระบบสารสนเ... ดร.รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 โครงการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแ... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 การเปรียบเทียบสมรรถนะของโซ่อุปทานกา... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2557 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเพาะกล้าน... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย กระทรวงวิทย์ฯ
2558 ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับลดการสูญเส... อ.สมเจตน์ บุญชื่น ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558 การสืบค้นกรรมวิธีการผลิตเหล็กน้ำพี้... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558 การสร้างและพัฒนาตู้อบผลิตภัณฑ์ชุมชน... ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ อา... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)