ข้อมูลนักวิจัย : ธนภูมิ เฟื่องเพียร

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส ในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 99,850.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559