ข้อมูลนักวิจัย : ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การสร้างและพัฒนาตู้อบผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบอนามัยแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานความร้อนจากก๊าซชีวมวลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 281,952.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559