ข้อมูลนักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์และปรับปรุงต้นทุนโลจิสติกส์ของผลไม้เศรษฐกิจ ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบลีนโดยใช้ต้นทุนกิจกรรม
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 100,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559