ข้อมูลนักวิจัย : วรพล มะโนสร้อย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาและเสริมทักษะความรู้ในการสร้างสื่อดิจิทัลสมัยใหม่
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 200,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
มี.ค. 2562 – ก.ค. 2562