ข้อมูลนักวิจัย : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานและแสงอาทิตย์แบบชั้นสำหรับการอบแห้งสับปะรดห้วยมุ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
งบประมาณ : 50,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม - สิ้นสุดสัญญา
1 พ.ค. 2562 – พ.ค. 2563