ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำหรับโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 100,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559