ข้อมูลนักวิจัย : ดุษฎี บุญธรรม

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบสมรรถนะของโซ่อุปทานการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองอ้างอิงการดำเดินงานโซ่อุปทาน กรณีศึกษาการค้าระหว่างจุดผ่านแดนถาวรภูดู่จังหวัดอุตรดิตถ์ และด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 40,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
30 เมษายน 2558 –กันยายน 2558