ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 Database System Development for Cre... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceedings of the 5th International Conference on Information and Education Technology
2560 The emulation performance of fault... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Engineering international conference 6th Mini Symposium proceeding, Indonesia
2560 Medias for Thai tourism in Thailand... ดร.สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประเทศรัสเซีย
2560 Product Formulation and Quality of... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24th International congress on Sericulture and Silk Industy
2560 Product Formulation and Quality of... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24th International congress on sericulture and silk industry
2561 Design and Development of the Steam... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International &National Research conference on “Diversity, Environment, Science, Technology and Innovation for Development”
2561 Developing Shallot Chemical Mixer t... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ URU International conference on Science and Technology 2018 (URUICST2018)
2561 The adoption of appropriate technol... อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6 Asian Academic Society International Conference (AASIC), Mae Fah Luang University
2561 Optimal Planning for Purchase and S... ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 32nd European Conference on Modelling and Simulation (ECMS2018)
2561 Information technology development... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceedings of 2018 5th Asian Conference on Engineering and Natural Science (ACENS2018), Osaka, Japan
2561 New Realization of Single CFCTA-Bas... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 3rd International Conference on Control and Robotics Engineering
2551 Practical Implementation of CCTA Ba... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2008)
2552 Design of EGG s Web Services with L... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) BMEiCON 2009
2562 Accidental risk during work in medi... ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International research forum on science, Technology and innovation for sustainable development
2562 Information system to support disas... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International research forum on science, Technology and innovation for sustainable development
2562 Borderless museum ดร.สันติ บุญทัศนกุล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International scientific-practical conference “Graphic design: traditions and innovations
2562 Redesign Procedure for Two-Stage CM... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019)
2562 A 1.5 V, 50 nA, 100 Hz, 73 dB-DR, S... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019)
2563 Using Non-straight Line Updates in... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Intelligent Computing and Optimization Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Computing and Optimization 2020 (ICO 2020)