ข้อมูลนักวิจัย : ไชยยันต์ ชนะพรมมา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Practical Implementation of CCTA Based on Commercial CCII and OTA
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2008) ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 8-11 ก.พ. 51
หน้าที่ : -
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ