ข้อมูลนักวิจัย : ไชยยันต์ ชนะพรมมา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : A 1.5 V, 50 nA, 100 Hz, 73 dB-DR, Subthreshold Lowpass Filter for EEG/ECG Recording
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019) ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 10-13 July 2019
หน้าที่ : 725-728
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.4
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
This paper presents a subthreshold lowpass biquad circuit suitable for the design of EEG/ECG Lowpass filter. The proposed circuit is designed to obtain an input referred noise of 25 μVrms and a cutoff frequency of 100 Hz. Circuit simulations, using 0.35 micron CMOS model parameters, verify that the filter operated from a 1.5 V single supply consumes 75 nW and provides a dynamic range of 73 dB (measured from 1% total harmonic distortion) well compatible to EEG and ECG acquisition requirements.
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ