ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : บทความวิจัยระดับนานาชาติ)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 Improvement of Airflow Distribution... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Energy Procedia
2560 Utilization of Biomass Energy in Dr... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Energy Procedia
2551 BiCMOS Current-Controlled Current F... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ WSEAS Transactions on Electronics
2551 Fabrication and mechanical properti... ผศ. ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ ScienceDiect
2562 Small survey vehicle used android o... อ.ธนวัฒน์ สอนเณร ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Journal of Critical reviews Volume 6 issue 6
2562 The development of automatic peelin... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ 30 th International Invention, Innovation & Techonology Exhibition (ITEX 2019). Kuala Lumpur, Malaysia.
2562 The development of Hybrid Drying Ov... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ 30 th International Invention, Innovation & Techonology Exhibition (ITEX 2019). Kuala Lumpur, Malaysia.
2562 Applied Contingency Table with Qual... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Psychosocial Rehabilitation
2563 Overview of pelletisation technolog... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Chemical Engineering Transactions
2563 The Application of a Hybrid Model U... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Symmetry 12(10)
2563 Local Community Engagement for Adap... อ.สุภาวดี ซ้องก๋า ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ External Interventions for Disaster Risk Reduction. Singapore: Springer.
2563 Stand Balancing Strategies for a Hu... อ.นัฐพงษ์ เนินชัด ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
2564 Development of Agricultural Sprayin... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Nat. Volatiles & Essent. Oils, 2021; 8(5)
2564 Development of Medium-Sized Multipu... ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Nat. Volatiles & Essent. Oils, 8(5)
2564 Salt Mist Generation Control Unit (... อ.ธนวัฒน์ สอนเณร ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Research Publications, 86(1)
2564 New method to design feedback ampli... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Electronics and Communications (AEUE), 132 (2021) 153616
2556 A Novel Electronically Controllable... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ RADIOENGINEERING