ข้อมูลนักวิจัย : ไชยยันต์ ชนะพรมมา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : BiCMOS Current-Controlled Current Feedback Amplifier (CC-CFA) and Its Applications
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : WSEAS Transactions on Electronics ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : มิถุนายน 2551
หน้าที่ : 203-219
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.75
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ