ข้อมูลนักวิจัย : สุภาวดี ซ้องก๋า

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Local Community Engagement for Adaptation to Future Challenges in the Pilot Flood Detention Area of Thailand
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : สุภาวดี ซ้องก๋า ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : External Interventions for Disaster Risk Reduction. Singapore: Springer. ปี (2020)
วันที่ตีพิมพ์ : 2020
หน้าที่ : 203-228
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
Document Type: Book Chapter

Sin-ampol P., Chaipimonplin T., Songka S. (2020). Local Community Engagement for Adaptation to Future Challenges in the Pilot Flood Detention Area of Thailand. External Interventions for Disaster Risk Reduction. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4948-9_12

เอกสารประกอบ