ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ผลสำเร็จ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2561 การอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้พลังงานแสงอา... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ MJU annual conference 2018 Proceeding of MJU Annual Conference 2018 “Poster Presentation” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2561 การจำลองรูปแบบการจัดเรียงตัวของตอซั... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2561 การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่แหล่ง... ผศ. ดร.รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
2561 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิง... ผศ. ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 2
2561 การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นน้ำแป้... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2562 การพัฒนาเครื่องทำลวดลายบนไม้ด้วยไฟฟ... อ.อนุชา ริกากรณ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
2551 การตรวจสัญญาณอีซีจีบนพีดีเอ ด้วยวิธ... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเนคเทคปีที่ 8
2551 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลสัญญาณชีพหลายช... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสมาคมการแพทย์ไทยปีที่ 7
2551 ระบบประมวลผลสัญญาณอีพีจีเพื่อดูแลผู... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสมาคมการแพทย์ไทยปีที่ 7
2551 A Web base System for ECG data tran... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ISBME 2008 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2551 ความฉลาดของเว็บในการรับส่งสัญญาณชีพ... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ The 10th National Graduate Research Conference
2551 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลสัญญาณชีพหลายช... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ EECON-31 NECTEC-ACE 2008
2551 การพัฒนาเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองสำหรั... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
2551 วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดย... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2551 การควบคุมความเหมาะสมของระบบติดตามดว... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสาร NECTEC Technical Journal
2551 การหาค่าความเหมาะสมของตัวแปรในระบบต... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2551 การหาค่าความเหมาะสมของตัวแปรในระบบต... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสาร Biomedical Engineering International Conference
2551 วงจรเรียงสัญญาณเต็มคลื่นโหมดกระแสแบ... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551 การชดเชยผลของอุณหภูมิในวงจรเรียนแบบ... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2551 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิด คว... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2551 Practical Implementation of CCTA Ba... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2008)
2551 วงจรคูณสัญญาณแอนะลอกโหลดกระแส 4 ควอ... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6
2551 BiCMOS Current-Controlled Current F... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ WSEAS Transactions on Electronics
2551 A New Type of the VLE High Voltage... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ IEEE
2551 Microcontroller Modulation for VLF... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ IEEE