เอกสารการลาของกองบริหารงานบุคคล
กบบ. 201 แบบขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ  
กบบ. 204 แบบใบลาป่วย  
กบบ. 205 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
กบบ. 207 แบบใบลากิจส่วนตัว
กบบ. 208 แบบใบลากิจส่วนตัว (กรณีไปต่างประเทศ)
กบบ. 209 แบบใบลาพักผ่อน
กบบ. 210 แบบใบลาพักผ่อน (กรณีไปต่างประเทศ)
กบบ. 211 แบบใบลาพักผ่อน (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
กบบ. 212 แบบใบลาพักผ่อน (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)
กบบ. 213 แบบใบลาอุปสมบท
กบบ. 215 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาอุปสมบท)
กบบ. 217 แบบใบลาคลอดบุตร
กบบ. 218 แบบใบลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร
กบบ. 219 แบบใบขอยกเลิกวันลา
กบบ. 220 แบบใบขอลาออกจากการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทอ.ธก. 03 ใบมอบหมายงานเพื่อลากิจ/ลาป่วย/ลาพักผ่อน/ไปราชการ(สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
มรภ.01 แบบขออนุญาตสอนชดเชย/ให้ผู้อื่นสอนแทน
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com