ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มบันทึกขอส่งการประเมินการสอนของอาจารย์
แบบตรวจสอบรายการของรองคณบดี
บันทึกคณะแจ้งประธานคณะอนุกรรมการ
บันทึกประธานคณะอนุกรรมการแจ้งคณะ
บันทึกอนุกรรมการและเลขาส่งเอกสาร
บันทึกแจ้งการแก้ไขแจ้งอาจารย์
บันทึกอาจารย์ขอแก้ไขเอกสาร
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com