ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการประเมินการสอน
บันทึกขอส่งการประเมินการสอนของอาจารย์
แบบตรวจสอบรายการประเมินผลการสอน
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
แบบประเมินผลการสอนแนบส่งคณะอนุกรรมการ
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์บันทึก VDO สอน
 แบบฟอร์มการขอรับการประเมินหนังสือหรือตำรา
แบบคำขอประเมินต้นฉบับ หนังสือ-ตำรา
แบบตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Reviewer)
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ หนังสือ-ตำรา
หนังสือนำส่งขอเป็นเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
หน้าปกทั้งหมด
คำนำ
สารบัญ
แผนการสอนประจำวิชา
บทนำ
บรรณานุกรม
 ตัวอย่างเอกสารคำสอน (รองศาสจราจารย์)
หน้าปกทั้งหมด
คำนำ
สารบัญ
แผนบริหารการสอน
บทนำ
บรรณานุกรม
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com