ดาวน์โหลดแผนงานต่างๆ

แผนการจัดการเรีนยรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้นจุดเด่นของสถาบัน

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2564

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2565

แผนกลยุทธ์ของคณะ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 2564

แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 2565

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

แผนการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

แผนปรับปรุงและพัฒนาประกันคุณภาพ 2564

แผนการจัดการความรู้ KM