ตารางการใช้ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
อัตราค่าเช่าการใช้บริการอาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น 2
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5
แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน (นอกเวลาราชการ)

ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ 300 ที่นั้ง (ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5)


ห้องประชุมสัมมนาขนาดเล็ก 60 ที่นั้ง (ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น 2)


ห้องบรรยาย


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com