ข่าวเด่น

การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูง "หาน้ำให้นาอิน" ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมมอบนวัตกรรมจากงานวิจัย และเปิดป้ายวิสหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านนาอิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกชาตรี สงวนธรรม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ) กล่าวรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างยังยืนต่อไป โดยมีนายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบผสมผสานบ้านนนาอิน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านนาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว PR URU

อ่านต่อ
หลักสูตรระยะสั้น "ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม"

วันที่ 15 กันยายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ได้แนะนำและให้ความรู้น้องๆจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เกี่ยวกับอุปกรณ์การสำรวจภูมิสารสนเทศ เช่น กล้องวัดระดับ/กล้องวัดมุม/เครื่องGNSS /โดรน/ภาพถ่ายแผนที่ “เรียนจริง หน้างานจริง ปฏิบัติงานจริง”

อ่านต่อ
งานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา ในหัวข้อ “วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบ สร้างสรรค์จากภาคสนาม” ในงานการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีผลงานสร้างสรรค์ Growths : [Beyond] 2 Be Come 1 ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการ การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ TADE 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 5

อ่านต่อ

กิจกรรม