ข่าวเด่น

ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท Oral Presentation ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MIB ในการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง
นักศึกษา :
1.นายพันธพงศ์ คำทา
2.นายพันธกานต์ เหมันต์
3.นายนพดล ยะป๊อก
สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

ประเภท Oral Presentation ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน : ระบบติดตามพัสดุ บริษัท ศักดิ์สยาม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SAK Tracking
ชื่อนักศึกษา :
1.นางสาวศศิกานต์ ม่วงพรวน
2.นายพิสิษฐ์ โพธิ์ด้วง
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสากกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา :
1.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิทักษ์ คล้ายชม
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ พรมฝาย
3.อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา
4.อาจารย์สารัลย์ กระจง
5.อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566
โครงการพัฒนาระบบนำเที่ยวด้วยแผนที่เสมือนจริงสำหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลนาอิน
ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มีพื้นที่ดำเนินการ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านนาอิน ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
นำเสนอผลงาน โดย
นางสาววราภรณ์ แสวงหา
นางสาวณัฐนรี ศรีสมัย
นายธันวรัตม์ กาศเกษม
คณะทำงานโดย นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ และ เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา

ได้รับทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม Ideation Incentive Program : IDEA จำนวนเงิน 100,000 บาท กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
โครงการเครื่องจักรไม้ไผ่แบบไร้ขีดจำกัด
สมาชิกประกอบด้วย
1) นายกีรติกร นาคประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) นางสาววาสนา ระกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) นางสาวสุกัญญา บุญมัต คณะวิทยาการจัดการ
4) นางสาวสุมินตา ตอยก้อน คณะวิทยาการจัดการ
5) นางสาวณัฐธนารี ตันดี คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา อุปพงษ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ พรหมฝาย อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

กิจกรรม