บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ

รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์
ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์
อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้
อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ

ผศ.ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล
ผศ.ครรชิต พิระภาค
ผศ.ดร.รัชดา คำจริง
อาจารย์สุภาวดี ซ้องก๋า
อาจารย์ธีรศักดิ์ อุปการ

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง
ผศ.สิงหา ปรารมภ์
อาจารย์อุสุมา พันไพศาล
อาจารย์เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
อาจารย์ ดร.สันติ บุญทัศนกุล

หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า

ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร
ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์
ผศ.พจน์ ชัยอ้าย
อาจารย์นัฐพงษ์ เนินชัด
อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม
ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย
อาจารย์สารัลย์ กระจง
อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์
อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม
อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ
อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี
อาจารย์ภัทร์อร ฟองสินธุ์
อาจารย์อิสริยพร หลวงหาญ

หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

ผศ.กฤษณพงค ฟองสินธุ์
ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
รศ.อรุณเดช บุญสูง
ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล
อ.ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ
ผศ.พงษ์ธร วิจิตรกูล
ผศ.ดร.อำนาจ ตงติ๊บ
อาจารย์ยสินทินี เอมหยวก
อาจารย์อนุชา ริกากรณ์

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา
ผศ.ดร.กาญจนา ดาวเด่น
อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร
ผศ.ดร.วีระพล คงนุ่น
อาจารย์วรพล มะโนสร้อย

หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์(ครุศาสตรบัณฑิต)

ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง
ผศ.ชัชพล เกษวิริยะกิจ
อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา

หลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม(ปริญญาโท)

ผศ.ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ
ผศ.ดร.พลิศภัสร์ คำฟู
อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา