หมวดงานวิชาการ 
  แบบฟอร์ม มคอ.3-มคอ.7
  แบบขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ “ ร ” หรือ “ I ”
  แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
  แบบรายงานการประเมินผลการเรียน (ใบปะหน้าเกรด)
  แบบขออนุญาตสอบวัดผลปลายภาคนอกตาราง
  ตัวอย่าง สมอ.08 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2556
  กลุ่มสาขาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจำแนกตาม ISCED (International Standard Classification Of Education)
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com