เอกสารเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
SP 01 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์
SP 02 แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
SP 03 แบบคำร้องขอสอบปริญญานิพนธ์
SP 04 แบบคำร้องรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์
SP 05 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงปริญญานิพนธ์
SP 06 แบบคำร้องขอตรวจรูปแบบปริญญานิพนธ์
คู่มือปริญญานิพนธ์ ส่วนนำ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำปริญญานิพนธ์
บทที่ 3 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์
บทที่ 4 รูปแบบการพิมพ์ปริญญานิพนธ์
บทที่ 5 การเขีบยบรรณานุกรม
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรสาขา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com