ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
  แบบขออนุญาตใช้รถยนต์คณะ (ทอ.ธก 05-54) ไฟล์ word
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์คณะ (ทอ.ธก 05-54) ไฟล์ pdf
ขออนุญาตโดยสารรถยนต์คณะ (ทอ.ธก 08-54)
แบบขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ยน.01)
แบบขออนุญาตใช้รถ 6 ล้อ มหาวิทยาลัย
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com