ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
  ทอ.ธก.05 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์คณะ ไฟล์ Word
ทอ.ธก.05 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์คณะ ไฟล์ PDF
ทอ.ธก.08 ขออนุญาตโดยสารรถยนต์คณะ
แบบขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ยน.01)
แบบขออนุญาตใช้รถ 6 ล้อ มหาวิทยาลัย
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com