ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 1 (สถานประกอบการ)
แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 2 (อาจารย์นิเทศ)
แบบบันทึกของอาจารย์นิเทศ
แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบประเมินสถานประกอบการ
แบบวัดผลการฝึกประสบฯ(ทอ.ฝช.08-51)
ใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอ.ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ผลการตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com