เอกสารขอรับรางวัล 
หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (ประเภทบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ)
หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ (ประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)
แบบแสดงความจำนงขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com