ประกาศทั่วไป
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
แบบเสนอภาระงาน มรภ.04
แบบคิดภาระงานรายวิชาปฏิบัติ มรภ.09
การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
แบบเสนอโครงการ
แบบขออนุมัติโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com